Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej numer 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu.
Data publikacji strony internetowej: 2022.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.09.01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona posiada:

 • możliwość powiększania liter,
 • podświetlane linki,
 • jasne tło,
 • ciemne tło
  Wyłączenia
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.
  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.
  Oświadczenie sporządzone dnia. 2 0 2 3. 0 9. 0 1.
  Deklarację sporządzono na podstawie analizy własnej.
  Skróty klawiaturowe
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kotarba, michal.kotarba@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 441 57 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
  sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności
  cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Dostępność architektoniczna
  Dane adresowe:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6:
  – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego
  – Miejskie Przedszkole nr 12
  ul. Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz
  tel. (18) 441 57 91
 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Budynek szkoły jest obiektem w zabudowie wolnostojącej. Dojście do budynku odbywa się drogami od ul. Władysława Broniewskiego, dojściem i dojazdem dla pojazdów z możliwością zawracania na utwardzonej powierzchni od ulicy Leopolda Okulickiego. W ramach podniesienia dostępności dojścia do budynku szkoły od ulicy Okulickiego planowane jest wydzielenie z ruchu kołowego ciągu pieszego za pomocą donic na zieleń. Pierwsze i drugie wejście do placówki, dostępne dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły i interesantów, usytuowane jest za parkingiem od ul. Leopolda Okulickiego. Jest ono zadaszone i wykonane z kilkunastu stopni schodowych z poręczą . Przy wejściu głównym zamontowana jest pochylnia ułatwiająca wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością. Dostępne jest również wydzielone miejsce dla samochodów dla tych osób. Wejście do obiektu usytuowanego równolegle do ulicy Okulickiego znajduje się od strony placu apelowego. Placówka posiada także 2 dodatkowe wyjścia ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, pozwalające na swobodne dojscie na boiska szkolne. W godzinach porannych pracy szkoły przy wejściu od ulicy Leopolda Okulickiego dyżurują pracownicy obsługi, którzy monitorują ruch osób wchodzących i wychodzących ze szkoły.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek szkoły składa się z trzech kondygnacji. Stosowane jest w szkole grupowanie sal dla poszczególnych grup wiekowych. Sale klas 1 -3 usytuowane są w głównej części budynku na parterze, 4-8 na pierwszym i drugim piętrze, na które prowadzą schody zaopatrzone w poręcze. Oddziały przedszkolne mieszczą się w części bocznej budynku na pierwszym piętrze. Korytarze szkolne są przestronne, co sprzyja łatwej komunikacji po budynku. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla chłopców i dziewcząt. Na parterze dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy wymagają opieki ze strony pomocy ze strony opiekuna. W ramach większej dostępności szkoły zmodernizowane zostaną schody, poręcze i balustrady głównej klatki schodowej dostosowane do użytkowania schodołazu zapewniającego swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami między kondygnacjami. Placówka nie posiada osobnej windy, która umożliwiłaby przedostanie się na wyższe kondygnacje, jednak jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, którzy mogą skorzystać ze schodołazu. W budynku placówki poniżej poziomu parteru, znajdują się szatnie. Ponadto dzieci mają dostęp do szafek zamykanych na kluczyk na parterze, a uczniowie z niepełnosprawnością będą mogli korzystać z szafek szatniowych bezpośrednio przylegających do ich sal lekcyjnych. Osobne szatnie z łazienką dla osób z niepełnosprawnością dla dziewcząt i chłopców znajdują się przy dużej sali gimnastycznej. W szkole zainstalowany jest monitoring obejmujący plac przed budynkiem, boiska szkolne, wejście główne oraz korytarze przy salach lekcyjnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: główne wejście do szkoły zaopatrzone jest w pochylnie z podjazdem dla wózków inwalidzkich zgodnie z wytycznymi określonymi w standardzie dostepnosci wejść do budynku. Na schodach prowadzących do drzwi wejściowych zamontowane są poręcze, a pierwszy i ostatni stopień są oznaczone kolorem kontrastowym. Pas oznakowania jest szerokości 5 cm i jest widoczny na stopniu i podstopnicy. Główne drzwi wejściowe do budynku oznaczone są pasem kontrastowym. W budynku w sali językowej jest pętla indukcyjna . Do końca czerwca 2023 w ramach projektu ,,Dostępna szkoła” planowane są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przy wjeździe na teren szkoły od ulicy Okulickiego znajduje się ogólnodostępny parking dla osób dowożących dzieci. W celu usprawnienia poruszania się samochodem na placu wjazdowym osobom z niepełnosprawnościami ruchową zostanie oznaczone ,,miejsce czasowego postoju”.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Deklaracja dostępnościplik PDF do pobrania

Przejdź do treści