Historia szkoły

Nasz patron Karol Szymanowski

Tak się zaczęło...

Lata 1978 -1983

Nasza „osiemnastka” powstała u schyłku lat siedemdziesiątych, w czasach kiedy obowiązywał język urzędowo – biurokratyczny. Wybudowana została na osiedlu Barskim, przy ulicy Broniewskiego według typowego projektu technicznego KB-2.2.2.24/16/0-2.

19 sierpnia 1978 roku odbyło się przekazanie budynku szkolnego do użytku. 4 września 1978 roku miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego. W latach 1978-1983 dyrektorem szkoły jest mgr Józef OPYD. Pierwszym zastępcą dyrektora szkoły została pani Barbara ŚLIWA. Szkoła liczyła wówczas 1089 uczniów i już wtedy przekroczyła liczbę zakładaną w projektach architektonicznych. Pierwszy rok pracy był trudny dla uczniów i nauczycieli. Klasy konsolidowały się, pojawiały się problemy wychowawcze, ponieważ uczniowie przybyli z różnych szkół: SP 3, SP 4 i SP 10. Wiele pracy wymagało zagospodarowanie i udekorowanie pracowni, korytarzy szkolnych, a także obejścia szkoły. Z pomocą przyszli rodzice, którzy wraz z uczniami i nauczycielami trudzili się nad tym, aby szkoła była ładna i zadbana. W kolejnym roku w szkole uczyło się już 1146 uczniów w 35 oddziałach. Na stanowisko drugiego zastępcy dyrektora powołana zostaje pani Maria GAŁĘZIOWSKA. Wychowanie uczniów na przestrzeni pierwszych kilkunastu lat istnienia szkoły przebiegało programowo pod egidą ustaleń odgórnych. W związku z tym uroczyście obchodzono dni świąt państwowych. W tych dniach uczniowie brali udział w capstrzykach, wiecach, manifestacyjnych pochodach i akademiach.

Lata 1983-91

1 września 1983 r. dyrektorką szkoły zostaje mgr Maria GUMIŃSKA. W roku szkolnym 1983/84 szkoła liczyła 1634 uczniów zgrupowanych w 52 oddziałach, w tym siedmiu przedszkolnych. Ze względu na stale rosnącą w szkole ilość młodzieży w kolejnych latach poszerzone zostało grono dyrektorskie. Pomocy w sprawnym kierowaniu szkołą udzielają: pani Alicja PŁOSKONKA, pani Maria Marta TOKARZ, pani Barbara ZABAWA, pani Maria PŁUCHOWSKA, pani Zofia KLIMEK, pani Małgorzata KONECZNY.

Praca wychowawcza przebiegała pod hasłem przygotowań do nadania szkole imienia Karola Szymanowskiego.

6 czerwca 1984 roku – w roku obchodów związanych z setną rocznicą urodzin kompozytora nadano szkole imię Karola Szymanowskiego.

W 1986 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły, w wyniku której szkoła powiększyła się o 12 sal lekcyjnych oraz małą salę gimnastyczną o powierzchni 104 m2.

14 listopada 1987 roku – szkoła otrzymała sztandar, fundatorem był Komitet Rodzicielski.

Z każdym rokiem zwiększały się sukcesy i osiągnięcia uczniów. Rosła też liczba dzieci, ponieważ w sąsiedztwie szkoły powstawały nowe osiedla, tworzono więc nowe oddziały, zwiększała się liczebność klas nawet do 39, wprowadzono sześciodniowy tydzień pracy. Dzięki staraniom władz oświatowych i dyrekcji szkoła zyskała kilka sal lekcyjnych w budynku filialnym przy ulicy Lwowskiej.

Od 1989 roku sytuacja w szkole zmieniła się. Szkolna codzienność to nie tylko uroczystość „z okazji”, ale przede wszystkim uczniowie – ich praca, sukcesy, radości. Zmienili się też szkolni goście, w miejsce milicjantów i działaczy ruchu robotniczego pojawili się muzycy, aktorzy, ludzie sztuki i nauki. Zaistniały nowe rocznice i okazje do świętowania: Rewolucję Październikową zastąpiło Święto Niepodległości, a majowe Święto Pracy – Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

W rocznicę nadania szkole imienia (czerwiec) obchodzone jest ŚWIĘTO SZKOŁY. W szkolną tradycję weszły kabaretowe turnieje klas VIII. Zwycięzców turniejów nagradzano dużymi pluszakami nazwanymi przez uczniów „Baltazarami”.

Lata 1991-96

1 września 1991 r. kierowanie placówką przejmuje mgr Barbara ZABAWA. Był to trudny okres dla oświaty. W związku z ogromnymi oszczędnościami zawieszono działalność wielu kół zainteresowań. Szkoła była przeludniona. Liczba uczniów osiągnęła rekordowy wynik – 2621. Mimo trudności szkoła tętniła życiem. Odbywały się liczne festiwale i konkursy. PCK zorganizowało wystawę zdrowej żywności. 250 prac uczniowskich uczestniczyło w konkursie plastycznym „Bajdurek” zorganizowanym przez WOK, a rysunki naszych uczniów wykonane na konkurs plastyczny „Nasze miasto” zdobiły parkan okalający Ratusz. Szkoła stała się organizatorem i gospodarzem licznych konkursów: Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, Konkursu Piosenki Turystycznej, Konkursu Recytatorskiego klas I – III. W zarządzaniu szkołą wspierają nową panią dyrektor: wicedyrektor Maria Marta TOKARZ, wicedyrektor Zofia KLIMEK oraz powołana w 1991 roku na stanowisko zastępcy pani Jadwiga CELARY. W ramach przygotowań do integracji europejskiej nastąpiło nawiązanie przyjaźni z I Zakładną Szkołą w Starej Lubowni.

26 lutego 1993 roku została otwarta IZBA TRADYCJI SZKOŁY. Zgromadzone są w niej osiągnięcia uczniów naszej placówki w postaci dokumentów obrazujących sukcesy młodzieży: pucharów, dyplomów i innych nagród zdobywanych na olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Z każdym rokiem nagród przybywa, gdyż nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach międzyszkolnych.

Ogromnych powodów do dumy przysparzają szkole stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych: Radosław i Przemysław Tomalscy, Marcin Gołębiewski. Na uwagę zasługuje także Jakub Pawłowski zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR”. Wielu uczniów szkoły zostało laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych z biologii, chemii, matematyki, języka angielskiego.

Bliska jest nam również sztuka, dlatego nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i festiwalach muzycznych oraz w konkursach recytatorskich. Nie sposób nie wspomnieć sukcesów szkolnych teatrzyków w Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych „Bajdurek”, pierwszego miejsca szkolnej gazetki „Nudy z Budy” w Przeglądzie Gazetek Szkolnych w 1997 roku, nagrody Grand Prix oraz nagrody publiczności w Festiwalu Form Kabaretowych „Fafik”.

Szkołę rozsławiają także sportowcy: piłkarki ręczne, futboliści i koszykarze. Znani są jako trudni przeciwnicy nie tylko w Polsce, a także we Francji, Portugalii, Łotwie, Słowacji, na Węgrzech i we Włoszech. Do najbardziej prestiżowych sukcesów należy zaliczyć medale na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w roku 1986, 1991 oraz 1995. Pasmo sukcesów trwa od 1982 roku. Pracę młodzieży i trenerów docenił Wojewódzki Oddział Szkolnego Związku przyznając szkole w 1991 roku „Medal za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”. Natomiast w 1994 roku uhonorowano nas Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w Ogólnopolskim Konkursie „SPORT DLA KAŻDEGO”.

Lata 1996-2021

1 września 1996 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Włodzimierz STRZELEC. Kierowanie placówką oświatową w trudnym okresie transformacji nie jest rzeczą łatwą, ale szkoła funkcjonowała bardzo dobrze. Pracując pod egidą władz lokalnych staje się bardziej samorządna. W sprawnym zarządzaniu szkołą wspierają pana dyrektora: wicedyrektor Maria TOKARZ, wicedyrektor Zofia KLIMEK, wicedyrektor Jadwiga CELARY, a od 2005 wicedyrektor Renata MACHETA. Prężnie działa Rada Rodziców i Rada Szkoły wspomagając wysiłek wychowawczy nauczycieli i uprzyjemniając życie uczniom różnymi imprezami: walentynkową loterią fantową, zabawą andrzejkową i noworoczną, mikołajkami, wycieczkami dla wyróżnionych uczniów i spotkaniami przedświątecznymi. Zacieśniają się kontakty z rodzicami i mieszkańcami osiedla.

Od 1997 roku organizowane są „DNI OTWARTE SZKOŁY”, podczas których młodzież wraz z nauczycielami prezentuje efekty wspólnej pracy. Odbywały się aukcje prac plastycznych, spektakle teatralne, spotkania ze szkolnymi poetami, koncerty muzyczne, wystawy prac uczniów, kronik i osiągnięć sportowych oraz wystawy zwierząt i roślin hodowanych w szkole.

W tym też roku szkolnym zastępca prezydenta miasta pan Leszek Zegzda oraz wizytator kuratorium pan Witold Kozłowski przekazali młodzieży komputer – główną nagrodę w konkursie gazetek szkolnych. Dziennikarzom gazetki szkolnej „Nudy z Budy” pomocy fachowej udzielała wówczas pani Małgorzata Szewczuk. Był to pierwszy komputer w szkole!

Dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej cieszą się od kilku lat kiermasze przedświąteczne, które zaczęto organizować w szkole od 1997 roku. Dzieci wykazują ogromną inwencję i pomysłowość przy wykonywaniu ozdób. Dochód ze sprzedaży przeznacza się na pomoc potrzebującym dzieciom oraz ukwiecenie korytarzy szkolnych.

Od 1998 roku ŚWIĘTO SZKOŁY przyjęło formę festynu artystyczno-rekreacyjnego. Barwne korowody dzieci, otwarte dyskoteki, atrakcyjne widowiska artystyczne, mecze piłkarskie: nauczyciele – księża, nauczyciele – uczniowie, nauczyciele – rodzice, to niektóre z oferowanych w tym dniu atrakcji.

W czerwcu 1998 roku szkoła nawiązuje współpracę ze Szkołą Podstawową Felśövarosi z Kiskunhalas. Nasi uczniowie wyjeżdżają na Węgry na letni wypoczynek, młodzież węgierska przyjeżdża do nas na wypoczynek zimowy. Nauczyciele i uczniowie podczas wzajemnych spotkań wymieniają się doświadczeniami dydaktycznymi, kulturalnymi i sportowymi.

Z dniem 1 września 1999 staliśmy się sześcioletnią szkołą podstawową.
Zgodnie z założeniami reformy oświaty nauczyciele razem z rodzicami i uczniami pracowali nad tworzeniem wewnątrzszkolnych zasad oceniania, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz programu realizacji ścieżek edukacyjnych. Została poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych o Matematyczny Klub Internetowy, Młodzieżowy Klub Kulturoznawczy, Klub Zielone Serduszko. Rozszerzona została także oferta konkursów międzyszkolnych organizowanych przez szkołę o dwa międzyszkolne konkursy ekologiczne: dla klas I-III „Ziemia i my to piękna i czysta planeta” oraz dla klas IV – VI „Czy znasz Popradzki Park Krajobrazowy”. W trosce o nasza planetę zaczęto organizować widowiskowe happeningi. Uczniowie „osiemnastki” stają się organizatorami szkolnych AKCJI CHARYTATYWNYCH.

30 maja 2003 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu 25 – lecia szkoły. Świętowaliśmy wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz, gośćmi z Zakopanego i Węgier oraz dyrektorami szkoły: Józefem OPYDEM, Marią GUMIŃSKĄ oraz Barbarą ZABAWĄ. Zaproszeni goście mogli obejrzeć odnowione wnętrze szkoły, ciekawy satyryczny program podkreślający „rządy” poszczególnych dyrektorów. Do scenografii przygotowano portrety dyrektorów, które obecnie podziwiać można w szkole.

W kolejnym pięcioleciu szkoła wciąż rozszerza swoją ofertę nie rezygnując równocześnie ze sprawdzonych elementów ceremoniału szkolnego. Nauczyciele odpowiadając na ogólnopolski program „Cała Polska czyta dzieciom” przygotowali szkolną akcję „Znani i nieznani czytają dzieciom bajki” . Dzieci miały niebywałą okazję poznać polityków z Nowego Sącza, bowiem piękne baśnie czytali: prezydent miasta Józef Antoni Wiktor, poseł Kazimierz Sas, dyrektor Wydziału Edukacji Waldemar Olszyński.

W szkole od wielu lat podejmuje się działania we współpracy z policją, które uczą dzieci i dorosłych bezpiecznych zachowań. Warto przypomnieć akcję zuchów i harcerzy „Stop-pijanym kierowcom” przeprowadzoną w 2004 roku. W 2005 roku pierwszoklasiści przy pomocy policji przeprowadzili akcję „Cytryna czy jabłko”. Kwaśny owoc i dziecięcą prośbę otrzymali ci kierowcy, którzy za mocno nacisnęli na pedał gazu. Jabłko wraz z laurką trafiało natomiast do tych, którzy nie przekroczyli dozwolonej prędkości. Uczniowie klas IV wykonali mapę okolic szkoły z zaznaczeniem miejsc niebezpiecznych, którą przekazali do Wydziału Prewencji Policji.

Wśród wielu działań profilaktycznych na wyróżnienie zasługują coroczne happeningi „ Żyj zdrowo – nie ulegaj nałogom” oraz akcje „7 kroków” i „Sąd nad papierosem”. Na szczególną uwagę zasługuje akcja „Otwórz serce dla Damiana” przeprowadzona 13 października 2006 roku we współpracy z SOIK, podczas której zbierano pieniądze dla 15 – letniego Damiana, absolwenta naszej szkoły. Uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali kiermasze, na których można było kupić domowe przetwory i ciasta, rysunki oraz zabawki wykonane z darów jesieni. W skali miasta akcja przyniosła niespodziewanie duże efekty.

W roku szkolnym 2004/05 nasza szkoła przystąpiła do realizacji PROJEKTU „HONOR ANNORUM” – „CHWAŁA PRZODKOM” ukazującego regiony zamieszkałe przez Franków, Kumanów i Lachów. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu SOCRATES COMENIUS wspólnie ze szkołami z Kronach (Niemcy) i Kiskunhalas (Węgry).

W tym samym roku społeczność szkolna przeżywała niepokój, bowiem władze miasta zamierzały wprowadzić do budynku szkołę ponad gimnazjalną. Zdecydowany i uzasadniony sprzeciw rodziców i nauczycieli wpłynął na wycofanie się władz miasta z pomysłu. Warunki w szkole są bardzo dobre. Dzieci uczą się na jedną zmianę. Każda klasa ma własną salę lekcyjną. W szkolnej bibliotece powstaje Centrum Multimedialne, wzbogacona zostaje baza pomocy naukowych. Większość nauczycieli zdobyło status nauczyciela dyplomowanego.

Rok szkolny 2007/08 przyniósł duże utrudnienia, ale jednocześnie wiele radości. Od września do lutego trwał remont, na który od dawna czekaliśmy. Wykonana została termomodernizacja budynku, wymieniono drzwi do sal lekcyjnych. Szkoła wypiękniała od wewnątrz i na zewnątrz.

Decyzją władz oświatowych do budynku szkoły wprowadzono Przychodnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Mimo dużych trudności szkoła tętniła życiem. Odbywały się liczne konkursy artystyczne, przedmiotowe i zawody sportowe zgodnie z kalendarzem imprez.

5 i 6 czerwca 2008 roku obchodziliśmy Święto Szkoły. W tym roku zbiegło się z jubileuszem 30-lecia istnienia placówki. Każdy uczeń wziął udział w uroczystościach, znalazł swoje wyjątkowe miejsce w społeczności szkolnej. Odbyło się wiele konkursów, wszystkie związane tematycznie z patronem i życiem szkolnym. Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszowych była uroczysta akademia.

Na scenie pojawił się również absolwent szkoły, poeta, pan Kazimierz Mrówka, obecnie wykładowca Akademii Pedagogicznej w Krakowie, który wzruszył wszystkich swoim wierszem, napisanym specjalnie na tę okazję.

Droga do mojej szkoły była prosta
O jaka prosta już nigdy potem taka prosta
Nigdy już tak radosna beztrosko boska

To tak jakby schodzenie z gór w dolinę
Ze szmaragdowym okiem jeziora w dole
Pełnym skarbów
Alchemicznych zaklęć odbić astrofizycznych ciał

Plastycznych ogrodów i muzycznych etiud
Magiczne słowo – klucz „osiemnaście”
Trzymała w pyszczku złota rybka

A było tam kusząco dobrze że
Zatrzymywałem się przez chwilę
Nie wiedząc o tym wtedy jak dobrze

Łatwo
Było dużo światła i
Światło świeciło po prostu

Po prostu przynosiłem do szkoły dzieciństwo
Siadałem w ostatniej ławce
Duszę oddawałem pani od polskiego
Potem pani od polskiego przekazywała ją pani od matematyki

A ciało lenistwu
Rozrabianiu dogadywaniu drzemaniu
Dokarmianiu na wpół rozbudzonych snów
Widokiem ładnej koleżanki Gosi
I nieskończonym jak okrągłość piłki ćwiczeniom w pikę ręczną

Nieskazitelny błękit oczu
Ucznia który nie za bardzo wiedział w co gra Karol Szymanowski
I nie rokował że z matematyki wyrośnie na ludzi
Chociaż do osiemnastu liczył całkiem nieźle
To niebo w oczach dziecka

Musiało
Zatroskanym nauczycielom
Wystarczyć
Za całą wdzięczność

W kolejnych latach podejmowane są intensywne działania promujące szkołę. Nauczyciele zrealizowali wiele projektów edukacyjnych.

Od września 2012 do grudnia 2013r. – Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania wychowania klas 1-3 wspomaganiem nowosądeckich szkół ” finansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkole odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia logopedyczne, teatralne, korekcyjno – kompensacyjne, muzyczne, literackie, oraz zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych.

W latach 2013-2016 udział w projekcie bezinwestycyjnego oszczędzania energii EURONET 50/50 pod patronatem UM Nowego Sącza, zakładał zaangażowanie uczniów w proces zarządzania energią w szkole oraz propagowanie ekologicznych zachowań poprzez działania społeczności uczniowskiej. Uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę ochrony klimatu i oszczędzania energii. Trwała kampania informacyjna dotycząca wdrożenia rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia energii w naszej szkole. Dobre nawyki są widoczne również dzisiaj.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ” to projekt realizowany od roku 2013, którego celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania.

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do programu rządowego „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”, który promował czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych oraz wspierał biblioteki szkolne w zakupie książek rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży.

W 2017 roku szkolnym szkoła kontynuuje działania promujące czytelnictwo. Realizowany jest projekt – NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA, dotyczący wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przedszkolaki realizowały zadania projektu/konkursu „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym celem projektu/konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania się, a stanem zdrowia. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

W ramach wzmacniania poczucia bezpieczeństwa uczniów w placówce nadal podejmuje się liczne działania, takie jak: spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji i Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu, apele poświęcone niebezpiecznym sytuacjom i sposobom właściwego reagowania. Szczególną uwagę zwraca się na profilaktykę zagrożeń w sieci.

Udział w projekcie „Pierwsza pomoc od podstawówki” zapewnił wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu upowszechniła edukację w zakresie pierwszej pomocy.

Rozwój samorządności i samodzielności umożliają uczniom prężnie działające organizacje: Samorząd Uczniowski, LOP, PCK, drużyna zuchowa Pracowite Pszczółki, gazetka szkolna „Nudy z Budy”. Dzięki tym organizacjom uczniowie chętnie przystępowali do takich akcji jak: „Pomóż i Ty”, „Paczka radości”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Kartki dobroczynne”, „Dajmy Dzieciom Nadzieję”, „Góra Grosza”, „Marzycielska Poczta”.

Od marca 2017 roku pod patronatem Sursum Corda działa Szkolny Klub Wolontariatu „Na dobry początek”. „Uczymy się czerpać radość z pomagania innym”- zapewniają wolontariusze. Pomagają więc czworonogom, przekazując karmę oraz koce do przytuliska. „Domek dla ptaków”, „Odkręć się na dobro”, „Działam bo lubię” – to akcje , w których uczestniczyli.

W tym samym roku dołączyliśmy do Szkół Pól Nadziei skupionych wokół Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum. 6 października 2017r. w naszym ogródku powstały Pola Nadziei. Uczniowie zasadzili żonkile, które wiosną po raz pierwszy zostały rozdane w ramach akcji charytatywnej Pola Nadziei wspierającej funkcjonowanie Sądeckiego Hospicjum.

Dostrzegając rolę kultury w procesie edukacji szkoła nie zaniedbywała również działalności w tym zakresie, podejmując inicjatywy przygotowujące do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. Młodzieżowa Akademia Filmowa MAF pozwalała uczniom doświadczyć kina w taki sposób, by pogłębiało ciekawość świata i pozwalało głębiej spojrzeć na siebie i innych. Szkoła od wielu lat współpracuje z Wrocławskim Teatrem Edukacji Artens dając uczniom możliwość doznania magii teatru i regularnego oglądania spektakli.

Budowa plenerowej siłowni, boiska wielofunkcyjnego, monitoring całego obiektu, to zmiany w zewnętrznym wizerunku obiektu.

Czasem pełnym nowych wyzwań okazał się rok szkolny 2017/18, kiedy weszła w życie reforma oświaty wprowadzająca zmiany w systemie edukacji. Z dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staliśmy się po raz drugi ośmioletnią szkołą podstawową.

Od 2018 roku młodzież przygotowuje apele z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniom przybliżone zostały już sylwetki Danuty Siedzikówny – „Inki”, rotmistrza Witolda Pileckego, Zygmunta Szendzielarza – „Łupaszki”, Łukasza Cieplińskiego – „Pługa” oraz związanego z Sądecczyzną jezuity ks. Władysława Gurgacza. Na szkolnych korytarzach pojawiają się wystawy o żołnierzach drugiej konspiracji. Uczniowie (czasami również z rodzicami) biorą udział w Biegu Pamięci…

W sierpniu 2018 roku po 33 latach pełnienia funkcji wicedyrektora szkoły przeszła na emeryturę pani Maria Marta Tokarz, której kreatywność oraz zdolności organizatorskie dobrze pamiętamy. Nową wicedyrektor została pani Lucyna Szczepanek.

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19, Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Janusz Kwiatkowski wraz z radnym i przewodniczącym Zarządu Osiedla Barskie, Mieczysławem Gwiżdżem, wręczyli szkole Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości była bliska sercu całej społeczności szkolnej. Uczniowie upamiętnili tę historyczną rocznicę posadzeniem sosny wyhodowanej z nasionek, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie pielgrzymki do Polski. Uczestniczyli w licznych konkursach i apelach o tematyce niepodległościowej. Wędrowali „sądeckimi śladami niepodległości”. Tej tematyce poświęcone zostało również wydanie specjalne gazetki szkolnej Nudy z Budy oraz IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji Dziecięcej pn. „Strofy dla Niepodległej”.

Od kilku lat (z przerwą w czasie pandemii) realizowany jest projekt edukacyjny, który służy integracji międzypokoleniowej oraz promocji czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości lokalnych artystów. Spotkania odbywają się na sądeckich plantach i mają formę pikniku z książką. Uczniowie „zapraszają” książkę, którą głośno czytają a razem z nimi goście. Spotkania głośnego czytania książek w plenerze stały się tradycją szkoły.

Upowszechnienie się technologii informatycznej wywarło olbrzymi wpływ na proces kształcenia. Jak przystało na cyfrową szkołę wzrosła liczba komputerów z dostępem do Internetu i powstała druga pracownia komputerowa. Komputery zagościły również na biurkach nauczycieli, pozwalając na korzystanie z dziennika elektronicznego UONET+. Zapewniło to rodzicom szybką i wygodną komunikację ze szkołą. E-dziennik i tablice multimedialne wyparły bezpowrotnie papierowy dziennik i kredę.

Wybuch epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 spowodował zamknięcie szkół od 11 marca 2020 r. Po początkowym zawieszeniu działalności dydaktycznej nauczanie przeniosło się do sfery wirtualnej. Nauka zdalna rozpoczęła się 25 marca 2020 r. W szkołach wprowadzono specjalne procedury bezpieczeństwa. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Kształcenie na odległość obowiązywało w ograniczonym wymiarze.

Rok 2021 przyniósł kolejną zmianę – zostaliśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu (uchwała Rady Miasta nr XL/460/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.) W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego oraz Miejskie Przedszkole nr 12.

Lata 2021 –

1 września 2021 roku dyrektorem ZSP nr 6 zostaje mgr Lucyna SZCZEPANEK. W sprawnym zarządzaniu placówką pomagają wicedyrektorzy: pani Renata MACHETA oraz pan Ryszard GAŁĘZIOWSKI.

W tym też roku szkolnym świetlica przystępuje do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych: „Emocja”, „Zabawa sztuką”, „Europa i ja”. Ponadto kontynuuje zabawę i naukę z dobrze znanymi już projektami takimi jak: „Kreatywne prace plastyczne” i „Świetliczaki na tropie … zagadek”.

1 października została powołana z inicjatywy naszej szkoły „Akademia Samorządności”, w skład której weszli przedstawiciele SU kilku sądeckich szkół podstawowych. Celem stowarzyszenia jest integracja społeczności uczniowskiej przez prowadzenie działań o charakterze charytatywnym oraz na rzecz społeczności lokalnej. Młodzi społecznicy przystąpili do pierwszej wspólnej akcji charytatywnej wspierającej Fundację „Bratnia Dusza” prowadzoną przez Panią Iwonę Romaniuk. Od 4 do 11 października w swoich szkołach przeprowadzili zbiórkę artykułów szkolnych, które trafiły do potrzebujących dzieci na Ukrainie. Każdy samorząd przekazał również znicz, który 1 listopada zapłonął na grobach Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas pierwszych przystąpili do realizacji programu innowacji pedagogicznej Nowosądeckiego Projektu Edukacji Technicznej. Podczas zajęć dzieci miały możliwość poznawać świat techniki – z ogromnym zainteresowaniem wkroczyły m.in. w świat elektryczności.

Popularyzacji polskiej nauki oraz pielęgnowania pamięci o wybitnych, polskich naukowcach podjęło się również szkolne koło naukowe ATOM, realizując program edukacyjny „Być jak Ignacy”.  „Wierzymy, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej.” – tak mówią uczniowie należący do koła.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych zrealizowały natomiast projekt edukacyjny Necio.pl – zabawa w internet. Przedszkolaki korzystały z serwisu internetowego zawierającego animacje, gry oraz piosenki ucząc się bezpiecznego korzystania z Internetu.

W tym też roku wywalczyliśmy młodzieżowe mandaty poselskie! Dwa zespoły z klasy 7e ubiegały się o młodzieżowe mandaty poselskie na XXVIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, która 1 czerwca obradowała w Sejmie RP w Warszawie. Natalia Włodarczyk i Antoni Wawrzyniak swoje działania projektowe poświęcili Józefowi Stadnickiemu synowi hrabiego Adama Stadnickiego. Dominika Trepa i Garysia Jargut natomiast Julianowi Kazimierzowi Zubkowi pseudonim ,,Tatar” dowódcy partyzantki na Sądecczyźnie.

Zostaliśmy również laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Projektów Edukacyjnych ,,Projektanci Edukacji” ogłoszonego przez Wydawnictwo Nowa Era. Projekt zakładał namalowanie muralu na szkolnym korytarzu. Pod okiem Mgr Morsa wykonany został w ferie w roku szkolnym 2022/23. Graffiti było pomysłem uczniów z klasy 8a oraz Aleksandry Guc z 8b – autorki hasła, zwracającego uwagę na ważność dziesięciu małych znaków interpunkcyjnych.

Podczas szkolnej akcji „Pomagam Ukrainie” zbieraliśmy środki czystości i artykuły spożywcze dla będących w trudnej sytuacji naszych sąsiadów. Dzięki szczodrości wszystkich zaangażowanych w akcję (rodziców, dzieci, pracowników szkoły)  wyruszyło kilka transportów darów na Ukrainę.

W roku szkolnym 2022/23 roku projekt czytania książek na Plantach (cieszący się życzliwym wsparciem władz miasta), przekształcił się w działania mające na celu integrację międzypokoleniową. Za swoje działania na rzecz seniorów, autorka projektu pani Alicja Gałęziowska dostała nagrodę w konkursie organizowanym przez Pierwszą Damę, a uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym spotkaniu z Małżonką Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Panią Agatą Kornhauser-Dudą. 13 czerwca 2023r. w Dziennym Domu Seniora wraz z uczniami naszej szkoły, seniorami i innymi zaproszonymi gośćmi czytano „Małego Księcia” i rozmawiano o wartości, jaką jest przyjaźń.

Systematyczną promocję twórczości uczniów zapewniają wydawnictwa, wystawy oraz strona internetowa szkoły. Ważne miejsce w tej kategorii zajmują tomiki poezji wydawane w latach 2015-2018 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka, a od roku 2019 do 2023 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ludomira Handzla.

Odnosząc się do obecnej działalności ZSP nr 6 podkreślić należy, iż kontynuuje się większość w/w przedsięwzięć jak konkursy, apele i uroczystości tworzące ceremoniał szkolny. Równocześnie jednak cały czas podejmowane są nowe inicjatywy i projekty takie jak „Dostępna Szkoła”, „Laboratoria Przyszłości”, „Ekopracownia”, „Bratnia Dłoń”, „Czytające Przedszkola” itd., do poznania których gorąco zachęcamy poprzez zakładkę aktualności na naszej stronie internetowej oraz profil facebookowy szkoły!

PRACOWNICY SZKOŁY

Materiały źródłowe:

  1. Wydawnictwa szkolne:
    – „Dwadzieścia lat minęło…” (1998)
    – „Osiemnastka da się lubić” (2003)
    – „30 lat istniejemy i sukcesów nie kryjemy” (2008)
  2. Wydanie jubileuszowe gazetki „Nudy z Budy” (2018)
  3. Kroniki szkolne (1978-1998)

Zainteresowanych zgłębianiem historii naszej szkoły odsyłamy do materiałów źródłowych, które dostępne są w bibliotece szkolnej!

Przejdź do treści